Producent dekoracji wnętrz. Dekorujemy ściany, meble, drzwi i okna.

REGULAMIN serwisu Wall Creation:

1.Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem i Administratorem marki Wall Creation jest:

Designer Sp. J.
ul. Powstańców Listopadowych 41
35-606 Rzeszów
NIP: 813-33-12-122
NIP UE: PL813-33-12-122
wpisana do Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000228902

Zwanej dalej jako „administrator” lub „usługodawca”.

1.2 Serwis Wall Creation dostępny jest pod adresem http://www.wallcreation.pl i www.wallcreation.eu

1.3 Niniejszy regulamin określa:

a) warunki korzystania z serwisu;
b) zasady przyjmowania zleceń;
c) zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
d) warunki reklamacji;
e) warunki przyjmowania plików do druku;
f) odpowiedzialność Wall Creation;

2. Warunki korzystania z serwisu

2.1 Korzystanie z serwisu Wall Creation oznacza, że akceptują państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

2.2 Aby złożyć zamówienie w serwisie Wall Creation należy wysłać zapytanie lub zlecenie na jeden z adresów mailowych:
, lub

2.3 Serwis Wall Creation zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przy składaniu zamówienia) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta.

3.Zamówienia

3.1 Zamówień mogą dokonywać klienci którzy wysłali dyspozycję zamówienia drogą mailową na jeden z adresów mailowych podanych w serwisie Wall Creation. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków:
- należy wgrać swój plik (np. przez FTP) lub skojarzyć plik ze zamówieniem;
- przekazać zlecenie do realizacji;

3.2 Terminy przyjmowania zleceń .
Zamówienia w serwisie Wall Creatione można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia są sprawdzane i weryfikowane wg kolejności przyjęcia.

3.3 Warunki realizacji zamówienia
Standardowo kontakt ze strony Wall Creation do klienta następuje w terminie od 1-2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W przypadku nadmiaru bieżących zleceń termin ten może ulec wydłużeniu. W zamiarze serwisu Wall Creation jest jednak możliwie najszybsza odpowiedź na przyjęte zamówienie. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku w serwisie Wall Creation będą ustalane indywidualnie z klientem.

3.4 Termin fizycznej realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu finalnej akceptacji przez klienta danych i plików poglądowych oraz informacji przekazywanych drogą mailową oraz po opłaceniu zlecenia na podstawie przesłanej faktury drogą mailową . W przypadku zamówień nietypowych serwisie Wall Creation zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.

3.5 Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem, wynikłe z przyczyn tkwiących po stronie zamawiającego obciążone jest karą w wysokości poniesionych kosztów przez przyjmującego zlecenie. Zwrot za anulowanie zlecenia zostanie pomniejszony o tą kwotę.

3.6 Zamówienia:
- nieopłacone,
- nieprzekazane do realizacji,
- odrzucone i nie wznowione
starsze niż 30 dni będą automatycznie usuwane.

3.7 Istnieje możliwość wykonania zleceń expressowych za dodatkową opłatą. Szczegóły takiego zlecenia są uzgadniane indywidualnie.

4. Reklamacje

4.1 Reklamację może złożyć każdy klient który złożył zamówienie w serwisie Wall Creation. Reklamacje można złożyć tylko drogą mailową przesyłając ją na adres fototapety@wallcreation.pl

4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji

4.2.1 Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać danymi zgodnymi z zamówieniem oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.

4.2.2 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

4.2.3 Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

4.2.4 Terminy zgłoszenia reklamacji
Reklamacje można złożyć do 14 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.

4.2.5 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.

4.2.6 Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.

4.2.7 Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego

4.3 Warunki składania reklamacji na przesyłki

4.3.1 Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru

- Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Wall Creation do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacja wniesiona po upływie 14 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

4.3.2 Opóźnienie w doręczeniu przesyłki

- Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Wall Creation na koszt Odbiorcy.

- Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.

- Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie Wall Creation. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 14 dni

5. Materiały do druku

5.1 Serwis Wall Creation nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, Wall Creation może odmówić drukowania takich materiałów.

5.2 Wall Creation nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta chyba że klient zaznaczy w uwagach aby takie czynności wykonać.

5.3 Wszystkie dokonywane przez serwis Wall Creation korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji.

5.4. Serwis Wall Creation nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.

5.5 Serwis Wall Creation nie archiwizuje plików graficznych. Piki na serwerze FTP oraz przesłane do zleceń po 30 dniach są usuwane.

6. Zakres odpowiedzialności serwisu

6.1 Serwis Wall Creation nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
b) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym. W których nie były dokonywane korekty przez Serwis Wall Creation;
c) Tolerancja błędu krajarki może wynieść do 5 mm.
d) Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
e) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;
f) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a bankiem Wall Creation;
g) Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. 4.3 regulaminu)
h) Legalność zdjęć oraz materiałów dostarczonych przez klienta
i) Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w wyjątkowych sytuacjach z uwagi na powstałe zmiany gospodarcze znacząco zmieniające warunki działalności przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, w niezbędnym zakresie, mających na celu poprawę współpracy, publikując jednocześnie informację o zmianie na stronie głównej serwisu www.wallcreation.pl

6.2 Serwis Wall Creation ponosi odpowiedzialność za:
a) Terminowość przesyłek kurierskich na podstawie przepisów prawa cywilnego.
b) Opóźnienia w druku na podstawie przepisów prawa cywilnego.
c) Za ilość dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego produktu na zasadach określonych w przepisach prawa cywilnego;

7. Własność intelektualna.

Zawartość strony internetowej www.wallcreation.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu Wall Creation oraz treści w nim zawartych należą do firmy Designer Sp. J. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu Wall Creation. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony Wall Creation bez zgody właściciela jest zabronione.